Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Fakta om folk og næringsliv i Grenland

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


Veksten i befolkningen i Grenland har økt de siste tre årene.  Regionen har hatt netto utflytting til andre regioner i landet de siste tre årene, men økt innvandring gjør at det likevel har blitt litt høyere vekst i befolkningen.  Veksten er imidlertid lavere i Grenland enn andre regioner det er naturlig å sammenlikne seg med. Det er et underskudd på unge voksne mellom 20 og 35 år, mens det er overvekt av femtiåringer.  De unge voksne flytter i økende grad ut av regionen.

Antall arbeidsplasser har utviklet seg svakere i Grenland enn landsgjennom-snittet.  Dette gjelder både private og offentlige arbeidsplasser, men spesielt private.  Det er nedgang i industriarbeidsplasser, og der er spesielt nedgang i ansatte i prosessindustrien som er årsaken til dette.

Selv om det har vært netto utflytting fra Grenland til andre deler av landet i de siste tre årene, er flyttebalansen bedre enn arbeidsplassutviklingen isolert skulle tilsi. Det betyr at Grenland er en forholdsvis attraktiv bostedsregion.  Grenland er både attraktiv for unge voksne og barnefamilier. Ettersom de fire største byene trekker til seg et stadig økende antall unge voksne fra hele landet, innebærer attraktiviteten for de unge voksne at Grenland taper forholdsvis liten andel av denne aldersgruppen.  Det er innflytting av familier til Grenland.

Det er mange nyetableringer i Grenland.  I 2007 ble det etablert 8,6 nye bedrifter pr 100 eksisterende.  Dette plasserer Grenland som nummer 13 av 83 regioner i landet.  Dette er en forbedring fra de foregående årene.  Grenland har en gunstig bransjestruktur for å oppnå mange nyetableringer, og en stor og voksende befolkning.  Selv om vi korrigerer for dette, er likevel etableringsfrekvensen i Grenland ganske høy i 2007.

Når det gjelder vekst og lønnsomhet, har Grenland ikke helt tatt del i den sterke oppgangskonjunkturen i Norge i 2006 og 2007.  Vekst og lønnsomhet i næringslivet i Grenland er litt under landsgjennomsnittet de siste to årene.

Grenlands plassering i Nærings-NM forbedret seg fra plass nummer 40 i 2006 til plass nummer 24 i 2007, mest som følge av mange nyetableringer.

Grenland har dermed en næringsutvikling over middels og er over middels attraktiv som bosted.  Ut fra dette er regionen vellykket, men en stor region som Grenland har likevel større ambisjoner.  Det er imidlertid tegn til at Grenland er på vei opp, både når det gjelder næringsutvikling og attraktivitet.