Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse Hallingdal

 

Hallingdal har hatt en forholdsvis stabil befolkning de siste årene, mens andre sammenliknbare distriktsregioner har hatt nedgang.  Ser vi bak befolkningstallene, ser vi imidlertid at regionen har ganske stor netto utflytting til andre regioner, og folketallet har holdt seg oppe på grunn av innvandring fra utlandet.

Hallingdal har hatt en forholdsvis god vekst i antall private arbeidsplasser i forhold til resten av landet.  Det har vært høy vekst i tjenesteytende næringer, bygg og anleggsnæringen og innen handel, men nedgang i den viktige hotell og restaurantnæringen.  Hallingdal har også hatt ganske stor nedgang i antall offentlige arbeidsplasser.

Hallingdal har nesten like mange arbeidsplasser som sysselsatte, og underskuddet på arbeidsplasser har blitt redusert de siste årene.  Innbyggerne har imidlertid ikke så gode muligheter til å pendle ut av regionen, og regionen er en av få regioner med synkende andel utpendling.

I rapporten har vi også presentert resultater fra attraktivitetsbarometeret for regioner og kommuner.  Attraktivitetsbarometeret tar utgangspunkt i flytting mellom regioner i Norge i perioden 2002-2006, og måler regioners evne til å trekke til seg innbyggere utover effekten av endringer i antall arbeidsplasser.  Med denne definisjonen, kommer Hallingdal ut som en forholdsvis lite attraktiv region. Utflyttingen til andre regioner er høyere enn utviklingen i antall arbeidsplasser skulle tilsi.  Dette gjelder alle kommunene i Hallingdal.  En vesentlig årsak til dette er at Hallingdal er forholdsvis isolert når det gjelder arbeidsmarkedet, og at det dermed er dårlige muligheter for befolkningen til å pendle til andre regioner.

Antall nyetableringer i Hallingdal har vært lavt de siste årene, sammenliknet med andre regioner på Østlandet.

Andelen vekstbedrifter er høyt i Hallingdal.  Regionen er blant de beste regionene på Østlandet når det gjelder vekst i næringslivet.

Næringslivet i Hallingdal hadde litt dårligere lønnsomhet i næringslivet enn gjennomsnittet i 2006, men har hatt bedre lønnsomhet tidligere.

Den samlede næringsutviklingen i Hallingdal, målt med næringslivs-indeksen, som er basert på nyetableringer, vekst, lønnsomhet og størrelse i næringslivet, er bedre enn middels av norske regioner i 2006.  I de foregående årene var også næringsutviklingen bedre enn gjennomsnittet.

Hallingdal er kjennetegnet av en forholdsvis god næringsutvikling, men samtidig lav attraktivitet, som fører til høy utflytting.  Den lave attraktiviteten er dermed hovedutfordringen for regionen. Samtidig er Hallingdal en forholdsvis isolert region, som derfor er avhengig av en positiv utvikling i antall arbeidsplasser i egen region. Regionen må dermed enten ha en høyere vekst i egne arbeidsplasser enn gjennomsnittet, eller få bedre kommunikasjoner som reduserer reisetid til arbeidsmarkeder utenfor regionen, for å unngå fortsatt utflytting.