Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Bidrag til forbedring?

-En evaluering av Revisjon Midt-Norge IKS.


Revisjon Midt-Norge IKS ble etablert 01.01.05 og er et interkommunalt selskap med deltagelse fra kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Selbu, Skaun, Snillfjord, Tydal samt Sør-Trøndelag fylkeskommune. De viktigste målsetningene med samarbeidet er å etablere et større fagmiljø, skape bedre grunnlag for spesialisering/kompetanseheving og bidra til mer kostnadseffektiv drift. Dette kan gjerne uttrykkes som ”bedre kvalitet på tjenestene til en lavere pris”.

Hovedformålet med evalueringen har vært å vurdere om selskapet har oppnådd de målsettinger som er nedfelt i styrende dokumenter for selskapet. Gjennom intervjuer av de ansatte og ledelsen samt spørreundersøkelse blant brukerne av tjenestene, har vi forsøkt å få dokumentert erfaringer og resultat fra samarbeidet. Videre har vi fått tilgang til planer, rapporter og andre skriftlige kilder som dokumenterer ulike sider ved samarbeidet.

Revisjon Midt-Norge IKS er et av de større interkommunale revisjonsdistriktene i landet. Selskapet har hovedkontor i Orkanger, men har besøkskontorer i alle kommunene som de reviderer. De ansatte er organisert i to grupper; en forvaltningsrevisjonsgruppe og en gruppe for finansiell revisjon. På denne måten har man klart å få til en organisering som utnytter fordelen av et stort fagmiljø, samtidig som man ivaretar nærhet til brukerne.

Det synes klart at samarbeidet har bidratt til et bedre fagmiljø, økt kompetanse og bedre tjenester. De ansatte har vært svært positive til å få et større miljø, og dette har bidratt til økt trivsel i en krevende jobb med stort ansvar. Vi oppfatter at satsingen på en flat struktur med stor grad av delegering av ansvar har vært en viktig suksessfaktor for revisjonen.

Tilbakemeldingene fra brukerne har også gjennomgående vært positive. Spesielt vil vi fremheve at brukerne oppfatter de ansatte i Revisjon Midt-Norge IKS som tilgjengelige og lett å komme i kontakt med. For revisjonen selv har det vært viktig å få undersøkt nærmere om de har klart å oppfylle visjonen sin; bidra til forbedring. Nesten alle brukerne mener at revisjonen bidrar til forbedring av kommunens tjenester. Brukerne opplever også at revisjonen tilfredsstiller de forventninger og krav som de stiller til denne type tjenester.

Brukerne er svært fornøyd med leveransene både innen finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon. Likevel er det ca 32 % av brukerne som mener det er et klart forbedringspotensial ved forvaltningsrevisjonen. I kommentarene knyttet til forbedringspotensial fremheves behov for styrking av kompetansen for å dekke bredden av kommunal virksomhet, tettere oppfølging, tilstedeværelse og samarbeid. På spørsmål til brukerne om i hvilken grad selskapskontrollen bidrar til bedre forvaltning av eierinteressene i kommunalt eide selskaper, er vurderingene også stort sett positive, men ikke fullt så positive som vurderingene av forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon. At vurderingene av selskaps-kontrollen synes å være noe mindre positiv enn for forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon, kan ha sammenheng med at selskapskontroll er en relativt ny kontroll i Revisjon Midt-Norge.

En betydelig andel av brukerne (30 %) ønsker å øke omfanget av forvaltningsrevisjon i forhold til dagens nivå. Dette er noe som høyst sannsynlig vil kreve flere ansatte og utvidede økonomiske rammer til forvaltningsrevisjon. De ansatte gir uttrykk for at arbeidsbelastningen er for høy, og at det er vanskelig å holde seg faglig oppdatert når det er så stort arbeidspress. Dette ses på som en utfordring for selskapet fremover. Samtidig kan det være en fordel å bli enda noe større, for å få ytterligere utviklet og utnyttet spisskompetanse. Et kritisk suksessfaktor for selskapet fremover vil nok være å kunne rekruttere og beholde godt kvalifiserte ansatte.

Gjennom samtalene med ledelsen og de ansatte er vårt inntrykk at de viktigste suksessfaktorene for selskapet har vært god ledelse og en flat struktur, med stor grad av delegering. Dette gir motiverte ansatte som er stolte over jobben sin. Større fagmiljø og variasjon i oppdragene blir trukket frem som en av de viktigste fordelene med en større enhet.