Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Fylkesplan for Telemark - bolig og næring

Satsingområde: Næringsutvikling - utvikling av det gode bosted


Telemarksforsking-Bø har på oppdrag fra Telemark fylkeskommune forsøkt i finne fram til indikatorer for måloppnåelse i fylkesplanen.  Fylkesplanen er et omfattende dokument, med et hierarki av mål. 

I denne rapporten ser vi på indikatorer for målsettingen i satsingsområdet nærings-utvikling – utvikling av det gode bosted:

Å synliggjøre og videreutvikle Telemarks kvaliteter som bosted, arbeidssted, etableringssted og ferie-/fritidssted for å få vekst i folketall og arbeidsplasser

Målsettingen til dette satsingsområdet er temmelig likt hovedmålsettingen til fylkesplanen.  Dermed vil hovedtrekkene være analysert i delrapport 1, som tar for seg utviklingen av hovedmålene.  I denne rapporten har vi sett på indikatorer for delmålene til næring/bosted.