Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Fylkesplan for Telemark - hovedmålene

Hovedmålene: Vekst i befolkning og arbeidsplasser


Telemarksforsking-Bø har på oppdrag fra Telemark fylkeskommune forsøkt i finne fram til indikatorer for måloppnåelse i fylkesplanen.  Fylkesplanen er et omfattende dokument, med et hierarki av mål. 

I denne rapporten ser vi på indikatorer for hovedmålsettingen i fylkesplanen:

Å synliggjøre og videreutvikle Telemarks kvaliteter som bosted, arbeidssted, etableringssted og ferie-/fritidssted for å få vekst i folketall og arbeidsplasser

Hovedmålsettingene i fylkesplanen er dermed forholdsvis enkle: Vekst i folketall og arbeidsplasser i fylket.

I tillegg til denne delrapporten, blir det laget fire parallelle delrapporter som inneholder resultatindikatorer for de fire satsingsområdene.