Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Hvorfor stiger prisen på bøker så sterkt?

 

Vi har i denne artikkelen diskutert en del forhold som det er nærliggende å fokusere på når en skal forsøke å finne årsaker til den sterke prisstigningen på bøker i Norge de siste tiårene. De fleste har gått igjen i debatten om dette temaet i Norge den siste tiden. Vi mener å kunne eliminere en god del av forklaringene som har vært lansert. Det gjelder følgende:

§  Prisutviklingen skyldes ikke at bøker får skylda for prisstigningen på aviser og ukeblader. Dette ble hevdet tidligere og har sammenheng med at en kun hadde tilgang til en prisindeks for denne varegruppen. Nylig har SSB begynt å publisere en ren bokprisindeks, og den viser som for aviser og ukeblader - men ikke i samme grad - betydelig  prisstigning ut over stigningen i det generelle prisnivået.

§  SSBs beregningsmåte med begrenset utvalg av representantvarer for bøker ser heller ikke ut til å være forklaringen.

§  Den vekt billigbøkene utgjør av samlet boksalg er kanskje undervurdert, men ettersom de har steget sterkere i pris enn andre bok-kategorier, bidrar dette heller til at pristigningen på bøker i de offisielle prisindeksberegningene er undervurdert de siste tiårene. 

§  Grafisk industri må også frikjennes så langt vårt informasjonsgrunnlag rekker.

§  Fastprissystemet for bøker kan ikke ha skylden siden det har vært sterk realprisutvikling på bøker både i Sverige (som har frie priser) og Danmark og Norge (som har faste priser).

§  Av samme grunn må ”soveputeeffekten” av offentlige støtteordninger til bokbransjen avvises. Norge har omfattende ordninger, spesielt momsfritak på bøker i motsetning til Danmark og i noe mindre grad Sverige.

§ At Norge er et lite land med to offisielle språk, kan være en forklaring på høye bokpriser, men ikke sterkt stigende realpriser på bøker.