Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Arbeidsformidling av langtidsledige og yrkeshemmete - en evaluering av formidlingstiltaket KAT

 

Vi evaluerer effektene av en ny type arbeidsformidlingstiltak med individuell oppfølging av arbeidssøkerne (KAT). Dette tiltaket er etablert i forbindelse med et forsøk som har hatt til hensikt å utforske alternative avlønningsformer i Aetat. KAT ble etablert i tre fylker.

Formidlingstjenestene leveres av private arbeidsformidlingsforetak, som har framforhandlet priser gjennom anbudskonkurranse. Avhengig av i hvilken grad de lykkes med å formidle arbeidssøkere til arbeid, mottar leverandørene bonuser. Vi finner at KAT gir gode jobbeffekter, sammenliknet med jobbklubber, som er den type formidlingstiltak som er mest sammenliknbart med KAT. Vi finner dessuten positive, men ikke signifikante, seleksjonseffekter.

Seleksjonseffektene bidrar likevel til en svak svekkelse av den reine forsøkseffekten.

Forsøksdesignet gir ingen muligheter til å evaluere om den positive effekten av forsøket skyldes avlønningsformen, om det skyldes konkurranseutsettingen (anbudskonkurranse) eller om det skyldes tiltaket i seg selv. En nyttekostnadsanalyse av forsøket tyder på at kostnadene ved tiltaket er så høye, sammenliknet med jobbklubb, at de mer enn oppveier den positive nytteeffekten av høyere jobbsannsynlighet. Analysen understreker derfor behovet for at det gjennomføres både effekt- og effektivitetsevalueringer av arbeidsmarkedstiltak.