Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Verdiskapingsgrogrammet for kulturminner

Årsrapport 2007. Oppsummering og anbealinger.


Miljøverndepartementet og Riksantikvaren har startet opp et verdiskapingsprogram der flere pilotprosjekter tar for seg verdiskaping på kulturminneområdet. Den overordnede målsetningen er at verdiskapingsprogrammet skal medvirke til at kulturarven brukes som ressurs i samfunnsutviklingen. 

Som en del av arbeidet med følgeevalueringen, som gjennomføres av Telemarksforsking-Bø og Nordlandsforskning, har det vært en oppgave å få på plass et årlig rapporterings-system for pilotprosjektene fra og med 2007. Hensikten med dette systemet har vært å få et bedre grunnlag for å vurdere hvorvidt man bidrar til å nå sentrale målsetninger i verdi-skapings-programmet knyttet til:

  • Verdiskaping (bruke kulturarven til beste for befolkning, næringsliv, lokalsamfunn og regioner)
  • Kulturarven (ta bedre vare på kulturarven)
  • Kunnskap (utvikle og spre kunnskap om kulturarven som ressurs)

Videre har et viktig formål vært å fange opp både positive og negative erfaringer som kan være av interesse med tanke på å sikre bedre måloppnåelse. Dette gjelder arbeidet både i programledelsen og i de ulike pilotprosjektene.

Rapporteringssystemet omfatter et nettbasert rapporteringsskjema som er tilrettelagt ved hjelp av Questback. I tillegg er det utarbeidet en egen veiledning til utfylling av skjemaet. Veiledningen inneholder både en praktisk og en teoretisk del, og er sånn sett også ment som en støtte for arbeidet som gjennomføres i pilotprosjektene.

Formålet med dette notatet er å gi en skriftlig og kortfattet sammenstilling av de viktigste resultatene fra rapporteringen, og peke på erfaringer som kan være av spesiell relevans med tanke på det videre arbeidet i programmet.