Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Attraktivt Midt-Telemark

Attraktivt Midt-Telemark

Bidrag frå ein framtidsverkstad


Det er gjennomført ein foresight-prosess i ei gruppe av forvalting, utviklingsselskap, politikarar, organisasjonar og næringsliv i Midt-Telemark. Etter å ha identifisert viktige drivkrefter og greidd ut 4 alternative framtidsbilete, havna prosessen i gruppa på eit ønska framtidsbilde med arbeidstittel Edens hageby. I etterkant av verkstaden er desse bearbeidd til strategiar og tiltak innafor tre hovudsatsingsområde; Arealbruk og transport, Grøn bustadutvikling og Liv i og mellom husa.