Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt Hortensia

Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge i Horten kommune. Arbeidsrapport fra prosjektåret 2008


Hortensia har som overordnet hensikt å bekjempe fattigdom blant barn og unge i Horten kommune. Dette skal skje gjennom utvikling av en tjenestemodell og praksismetode som ivaretar behovet for helhetlig, koordinert og brukerorientert bistand. I prosjektperioden (2007 – 2010) skal det også utvikles tiltak og aktiviteter rettet mot barn, unge og familier. NAV Horten, Familiehuset i Horten kommune, som er en
koordinerende tjeneste rettet mot utsatte barn og unge i Horten kommune, og KREM,som er en brukerorganisasjon og sosial entreprenørskapsbedrift, er kjerneaktører i prosjektet og utgjør et likestilt koordinerings- og prosjektteam. Det er inngått et forsknings- og utviklingssamarbeid med Telemarksforskning der aksjonsforskning og aksjonslæring står sentralt.