Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger

Status pr. mars 2009


Som et ledd i arbeidet med å få bedre oversikt over status i arbeidet med utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger, har KS Eierforum i 2008 og 2009 gjennomført et liten spørreundersøkelse rettet mot rådmennene i alle landets kommuner. Telemarksforsking har hatt i oppdrag å sammenstille resultatene i et enkelt notat og knytte noe kortfattede kommentarer og vurderinger til disse.

Notatatet konkludererer med at det samlet sett ser ut til å ha vært en positiv utvikling i arbeidet med eierskapsmeldinger fra 2008 til 2009. Flere kommuner har fått utarbeidet meldinger samtidig som flere har kommet i gang med arbeidet. Foreløpig er det bare 20,8 % av kommune som har eierskapsmeldinger på plass, men det er grunn til å forvente at dette tallet vil stige i tiden som kommer.

En del kommuner har utarbeidet eierskapsmeldinger uten at det er etablert rutiner for oppfølging. Uten slike rutiner vil eierskapsmeldingen har begrenset verdi, og det vil derfor viktig å fokusere på at slike rutiner kommer på plass. Det er også potensial for økt samarbeid og koordinering av arbeidet med utarbeidelse av eierskapsmeldinger mellom kommunene. Generell lav politisk interesse og kunnskap knyttet til selskapene og styring fremheves fortsatt som den største utfordringer for eierskapstenkningen i kommunen. Her er det imidlertid viktig å være oppmerksom på at utarbeidelse av en eierskapsmelding i seg selv vil være viktig for å skape interesse og engasjement for utøvelse av eierskap overfor selskapene.