Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av tiltaket "Arbeidsrettet rehabilitering"

 

På oppdrag fra Fønix Kompetansenett AS har Telemarksforsking gjennomført en evaluering av avklarings- og rehabiliteringstiltaket ”Arbeidsrettet rehabilitering”, rettet mot sykmeldte arbeidstakere i Vestfold. Formålet med evalueringen har for det første vært å undersøke hvorvidt tiltaket er gjennomført i tråd med de intensjoner og de planer som ligger til grunn for tiltaket. I den anledning er tre spørsmål søkt besvart;

  • Har deltakerne i tiltaket fått avklart sin situasjon?
  • Har deltakerne kommet tilbake til sitt opprinnelige arbeid, eventuelt i et annet arbeid?
  • Har tiltaket inneholdt de metoder og aktiviteter som er beskrevet i tiltaksbeskrivelsen?

Dernest har det vært en del av evalueringens mandat å dokumentere deltakernes egne erfaringer med tiltaket.


Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt deltakerne har fått avklart sin situasjon, finner vi at de aller fleste synes å ha fått det. Denne konklusjonen baserer seg bl.a. på en gjennomgang av et utvalg anonymiserte sluttrapporter og på de tilbakemeldinger vi har fått gjennom intervjuer med et tilfeldig utvalg saksbehandlere i NAV. I tillegg rapporterer deltakerne selv om at det i tiltaket ble lagt stor vekt på nettopp kartlegging av muligheter og begrensninger.

I forhold til det andre spørsmålet viser vår undersøkelse at en stor del av deltakerne opplever at tiltaket har bidratt i noen eller stor grad til at de i dag er i arbeid igjen. Undersøkelsen viser også at en stor del av deltakerne som ennå ikke er i arbeid, mener at tiltaket i større eller mindre grad har bidratt til å styrke deres fremtidige muligheter på arbeidsmarkedet. Blant de 40% av deltakerne som har kommet tilbake til jobb, svarer så mange som halvparten (50%) at tiltaket har en stor eller noen del av æren for dette. Blant de som ikke er kommet tilbake i jobb, svarer omkring 35% at tiltaket har styrket deres muligheter på arbeidsmarkedet i stor eller noen grad. Dersom vi sammenligner resultatene fra denne undersøkelsen med resultatene fra tilsvarende undersøkelser av andre tiltak arrangert av eller for NAV, finner vi at ”Arbeidsrettet rehabilitering” kan vise til tall som er fullt på høyde med disse.

Hovedkonklusjonen på det tredje spørsmålet er at tiltaksarrangøren langt på vei har benyttet seg av de metodene som er beskrevet i tiltaksbeskrivelsen. Samtlige metoder synes altså å være tatt i bruk i større eller mindre grad. Spørreundersøkelsen viser at 85% av deltakerne mener tiltaksarrangøren la stor eller noen vekt på brukermedvirkning og medbestemmelsesrett. Videre svarer 75% av deltakerne at arrangøren la stor eller noen vekt på å kartlegge muligheter og begrensninger. Ikke minst finner vi at 83% av deltakerne mener arrangøren la stor vekt på individuell oppfølging av den enkelte. Det at så mange som 71% svarer at erfaringene med tiltaket samsvarte meget eller ganske godt med deres behov, er også en indikasjon på at tiltaket har hatt en stor grad av individfokus. Det samme er tilfellet når vi finner at 63% mener tiltaket var ganske eller meget nyttig i forhold til deres situasjon. Enkelte metoder og aktiviteter er imidlertid benyttet noe sjeldnere enn andre. Dette gjelder bl.a. gruppebaserte aktiviteter, som for eksempel i forbindelse med fysisk aktivitet og trening i sosial mestring og/eller sosialt samvær.

Når det gjelder deltakernes egne vurderinger og erfaringer, viser undersøkelsen ellers at disse i overveiende grad er positive. De aller fleste melder om at tiltaket har vært et godt tiltak å delta i. Vi finner at dette gjelder langs alle de dimensjoner vi har mål for. Deltakerne er svært fornøyde med de ansattes vennlighet og imøtekommenhet, de føler i stor grad at de er møtt med respekt, de er svært fornøyd med tilgjengeligheten til de ansatte og de føler at de ansatte forstod deres behov. De ansatte i tiltaket gis jevnt over svært gode tilbakemelding. Når det gjelder tiltakets lokaler og utstyr, oppleves dette som svært tilfredsstillende. De fleste føler dessuten at de har hatt medbestemmelsesrett underveis, og at det er blitt tatt hensyn til deres ønsker og behov. Tilsvarende mener de aller fleste at deres rettigheter er blitt godt ivaretatt. Kun unntaksvis finner vi at enkelte ikke helt har funnet seg til rette i tiltaket. Disse rokker likevel ikke med helhetsinntrykket; de fleste har stort sett positive erfaringer med tiltaket.