Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Statlig styring og finansiering av kommunale miljøvernoppgaver

Prinsipielle vurderinger av egnede virkemidler


Dette notatet studerer hvordan natur- og miljørelaterte kommunale oppgaver kan finansieres og styres. Vi ser dels på finansiering gjennom inntektssystemet og dels på finansiering utenfor inntektssystemet, dvs. øremerkede tilskudd eller andre finansieringsmåter. Videre diskuterer vi kort bruk av juridisk-/administrative virkemidler som supplement eller alternativ til finansielle virkemidler. Hovedformålet med notatet er å gjøre noen prinsipielle vurderinger av hva slags oppgaver som er velegnet til å ivaretas gjennom inntektssystemet, og hva slags oppgaver det vil være bedre å ivareta med ulike spesialordninger utenfor inntektssystemet.