Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Den brede verdiskapingen

Et bærekraftig utviklingsperspektiv på natur- og kulturbasert verdiskaping


Følgende notat er utarbeidet på oppdrag av Riksantikvaren og som del av arbeidet med den brede verdiskapingen som Telemarksforsking fokuserer på i AREAL-programmet (Norges forskningsråd). Hensikten med notatet er å synliggjøre kompleksiteten i bredden av natur- og kulturbasert verdiskaping, noe som ligger til grunn for Verdiskapingsprogrammet for kulturminner og Miljøverndepartementets nye satsing Naturarven som verdiskaper. Arbeidet har vært konsentrert om hvordan man skal forstå, forvalte, foredle og formidle den brede verdiskapingen, og vi håper notatet kan være et innspill i diskusjonen om hvordan man kan bedre operasjonalisere det brede verdiskapingsbegrepet.