Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Verdiskapingsgrogrammet for kulturminner.

Årsrapport 2008


Kultur og kulturarv har de senere årene fått større oppmerksomhet som miljømessig, kulturell, sosial og økonomisk faktor ved samfunnsutviklingen. Politisk, nasjonalt så vel som internasjonalt, er det bred enighet om at kulturarven er viktig for verdiskapingen i samfunnet. Miljøverndepartementet og Riksantikvaren har i den forbindelse etablert et 4-årig verdiskapingsprogram som startet opp i 2006. Programmet omfatter 11 pilotprosjekter som tar for seg verdiskaping på kulturminneområdet. Den overordnede målsetningen er at Verdiskapingsprogrammet for kulturminner skal medvirke til at kulturarven brukes som ressurs i samfunnsutviklingen. 

Som et ledd i gjennomføringen av Verdiskapingsprogrammet har Telemarksforsking og Nordlandsforskning fått i oppdrag å gjennomføre en følgeevaluering. I følgeevalueringen inngår bl.a. gjennomføring av caseundersøkelser, studier på programnivå, deltakelse og formidling på pilotprosjektsamlinger og utvikling av et årlig rapporteringssystem fra og med 2007.

Dette notatet sammenstiller de viktigste resultatene fra årsrapporteringen for 2008. Sentrale utfordringer og anbefalinger presenteres innledningsvis i notatet. Telemarksforsking har hatt et hovedansvar for utarbeidelse av rapporteringssystemet og gjennomføring av rapporteringen.