Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Nyetableringer i Telemark 2008

En analyse av nyetableringer i Telemark og Norge i 2008


I denne rapporten har vi studert variasjonene i etableringsaktiviteten i landets fylker, regioner og kommuner.  Videre har vi analysert hvilke faktorer som er med å påvirke etableringsaktiviteten i regioner og kommuner.   Vi har brukt tre ulike indikatorer for etableringsaktivitet.  Det er etableringsfrekvens, bransjejustert etableringsfrekvens og vekst i antall foretak.  Vi har satt disse tre indikatorene sammen til en etableringsindeks.  Til slutt i rapporten har vi vist resultater fra en multivariat regresjonsanalyse der vi har forsøkt å finne hvilke faktorer som er viktige for å forklare variasjoner i etableringsaktiviteten mellom regioner og kommuner.