Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Reiselivet i Lofoten

Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser


Denne rapporten dokumenterer utviklingen av reiselivet i Lofoten.  Det er gjort gjennom å bruke tall over antall ansatte i reiselivsnæringen som er hentet fra registerbasert sysselsettingsstatistikk i Statistisk Sentralbyrå (SSB).  Vi har forsøkt å få fram både utviklingen i Lofoten spesielt og utviklingen i Lofoten relativt til andre regioner i landet.