Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter

 

I denne rapporten evalueres arbeidsmarkedstiltak som arrangeres av skjermede virksomheter. De aktuelle tiltakene er Kvalifisering i skjermet virksomhet (KIA), Tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet (TIA), Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og Arbeid med bistand (AB). Hovedspørsmålet i evalueringen er om tiltakene i de skjermede tiltakene er hensiktsmessig utformet, og om de økonomiske rammene hemmer eller fremmer attføringsarbeidet.

En konklusjon i rapporten er at tiltakene langt på vei fremstår som hensiktsmessig utformet. Tiltakene er hensiktsmessig utformet i den forstand at de retter seg inn mot ulike formål og målgrupper. Samtidig tyder også mye på at kvaliteten er god, i det miste sett fra NAV og tiltaksdeltakernes ståsted. Tiltakene har også et mangfoldig innhold og rommer både avklaring, oppfølging, kvalifisering og formidlingsbistand. De ulike elementene varierer mellom tilakene, men langt på vei i tråd med forventingene.

I undersøkelsen har vi også sett på om det er forskjeller mellom ulike typer bedrifter i forhold til formidling til ordinært arbeid. Denne analysen viser at bedrifter som i hovedsak driver med attføringsvirksomhet, har høyere gjennomstrømning og høyere formidling til arbeid enn bedriftene som har større produksjonsvirksomhet.

Rapporten diskuterer også muligheten for harmonisering eller sammenslåing med andre ordinære tiltak, gitt en eventuell nedbygging av skillet mellom skjermede virksomheter og ordinært arbeidsliv. Et beslektet spørsmål er om det er hensiktsmessig å dele inn i ulike skjermede tiltak. Rapporten gir ikke noe entydig svar på om den ene formen for sammenslåing er noe bedre løsning enn den andre. Istedenfor forsøker vi å skissere noen fordeler og ulemper med alternativene til dagens tiltaksstruktur.