Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunal selskapsstatistikk

Status pr. mars 2009


Omfanget av kommunale selskaper har økt de senere årene. Telemarksforsking har i den forbindelse fått i oppdrag fra KS Bedrift å sammenstille og presentere statistikk over kommunale selskaper basert på data levert av Brønnøysundregistrene. Kommunale selskaper omfatter her selskaper med en kommunal eierandel på over 50 %.

I notatet er det lagt vekt på å utarbeide tabeller og figurer som i hovedsak fokuserer på hvordan kommunale selskaper fordeler seg i forhold til fylker, kommuner, hovednæringer, selskapsformer, økonomi, ansatte og styrerepresentanter. Innledningsvis i notatet er det gitt noen enkle kommentarer til statistikken som presenteres. Notatet bygger i stor grad på en tilsvarende presentasjon fra 2008, men det gjort noen justeringer og suppleringer av materialet fra forrige rapportering.

Pr. mars 2008 var det samlet sett registrert 2511 kommunale selskaper.  Tilsvarende tall for 2009 er 2617, noe som utgjør en økning på 4,2 %.