Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kartlegging av levekår i Skien

 

Kartlegging av levekår i Skien har vist at mange av Skiens innbyggere har gode levekår, og selv også rapporterer om tilfredsstillende livskvalitet. Kartleggingen har også avdekket at det er geografiske ulikhet knyttet både til objektive og subjektive mål på levekår. Dette gjelder blant annet på områdene økonomi og helse. Denne ulikheten finner vi mellom bydeler, og innad i den enkelte bydel. Fattige i Skien rapporterer om et hverdagsliv som samsvarer med andre studier av fattiges hverdagsliv i Norge. Skammen over å være avhengig av offentlige støtteordninger, redusert selvbilde, manglende mulighet til å delta i det sosiale liv, bekymring for barnas situasjon og den alltid tilstedeværende angsten for ikke å få ”endene til å møtes”, er tydelig tilstede i våre informanters hverdagsliv. Tilsvarende gjelder et sterkt ønske om å delta i lønnet arbeidsliv. Dette gjelder både for etnisk norske og etniske minoriteter. Vi finner at det i liten grad forekommer diskriminering grunnet etnisitet, funksjonshemming, seksuell orientering eller religion, men der det forekommer, er det en tendens til at ikke-vestlige innvandrere er mest utsatt. Homofile og lesbiske rapporterer at ungdomstiden er den mest utsatte, samt at det kan forekomme direkte trakassering i hverdagslivet.  Kartleggingen har også vist at brukere har erfaring fra kontakt med hjelpeapparatet, og har forslag til forbedringer som er viktige i den videre utviklingen av tjenesteforvaltningen. Dette omhandler i stor grad tilgjengelighet, informasjon, koordinering av tjenester og respektfull behandling.