Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Klimakutt i Grenland Fase 2

Klimakutt i Grenland Fase 2

Handlingsplan for reduksjoner i klimagassutslipp


Prosjektet har hatt som hovedmål å utarbeide en handlingsplan med mål, tiltak, ansvarsfordeling og finansiering av tiltak for å redusere samlede utslipp av klimagasser fra Grenland på kort og lang sikt.

Grenland har Norges største konsentrasjon av punktutslipp av klimagasser. Området står overfor store utfordringer når det gjelder å redusere disse utslippene, samtidig som arbeidsplassene sikres.

Grenlandssamarbeidet vedtok i 2007 å gjennomføre prosjektet ”Klimakutt i Grenland”, som omfatter kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien, fylkeskommunen, fylkesmannen, næringslivet, fagbevegelsen, miljøvernorganisasjoner og forskingsinstitusjoner. Prosjektet har hatt to faser. Fase I besto av en kartleggings- og analysedel og ble avsluttet med en egen rapport som kom ut august 2008.Det er fase II som nå avsluttes med en egen handlingsplan.

Klimakutt i Grenland har følgende mål:

  • Økt bevissthet blant innbyggerne, ansatte i industrien, kommunene og politiske organer rundt klima- og energiarbeidet i Grenland
  • Reduksjon av klimagassutslipp innenfor ulike sektorer i Grenland
  • Karbonnøytral industri og næring

Handlingsplanen inneholder tiltak innenfor følgende innsatsområder:

  • Industri
  • Areal og transport
  • Energiforsyning
  • Energibruk i bygg
  • Avfall
  • Jord- og skogbruk
  • Holdningsskapende arbeid (Klimavett)

For hvert innsatsområde har det vært en arbeidsgruppe. Disse gruppene har i samspill med prosjektgruppa og konsulent utarbeidet hvert sitt innspill til handlingsplanen. Innspillene er bearbeidet og satt sammen til en felles handlingsplan.

Den endelige handlingsplanen står for prosjektgruppas regning.