Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Innlemming av barnehagetilskuddet i det kommunale inntektssystemet

 

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra KS Storbyforskningsprogram og ser på konsekvensene av ulike måter å innlemme barnehagetilskuddet på i det kommunale inntektssystemet. Vi har lett etter og funnet fram til tradisjonelle objektive kriterier som kan inngå i en ny kostnadsnøkkel for barnehager. En slik tilnærming vil innebære en del omfordeling fra kommuner som driver flere barnehageplasser (og oppholdstimer) enn det modellen fanger opp, til kommuner der forholdene er motsatt, dvs. kommuner som har lavere faktisk etterspørsel enn det modellen tilsier. For å unngå slik vilkårlig omfordeling, har vi i rapporten også lansert en alternativ modell som benytter faktisk etterspørsel direkte i stedet for et sett av tradisjonelle objektive kriterier. Totalt sett mener vi at vår alternative modell er enklere og gir et riktigere og mer rettferdig resultat for kommunene ved innlemming av barnehagetilskuddet