Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Frihet og forutsigbarhet

Frihet og forutsigbarhet

En evaluering av basisfinansieringsordningen for fri scenekunst


Den scenekunsten som ikke er knyttet til faste scener og institusjoner finansieres ofte med prosjektbaserte tildelinger. For å utvide mulighetene, innførte Kulturrådet i 2007 en ordning med basisfinansiering av frie scenekunstgrupper. Denne ordningen har Telemarksforsking nå evaluert.


Ordningen ble innført for at utvalgte scenekunstgrupper med erfaring fra flerårig finansiering og større prosjekter kunne få tildelt et fast beløp i opp til fire år. Pr. 2010 har tilsammen fem grupper fått slik finansiering:

Jo Strømgren Kompani fikk tildelt støtte i 2007 for fire år, og støtten ble i år forlenget med fire nye år.

Verdensteatret fikk tildelt støtte i 2007 for fire år, med forlengelse for fire nye år.

Zero Visibility Corp. og Impure Company fikk tildelt fire års støtte i 2009, og Ingunn Bjørnsgaard Prosjekt fikk den samme støtten tildelt i 2010. 

Et av utgangspunktene for evalueringen er det mulige dilemmaet som ligger mellom trygghet og kunstnerisk stagnasjon. En potensiell bekymring ved fast finansiering er at det fjerner noen av insentivene til nyskapning og kunstnerisk produktivitet.

Erfaringene med ordningen er overveiende positive, og vi har ikke funnet noe som tyder på at institusjonalisering i negativ forstand er noe problem. Det som har blitt påvirket er arbeidsforholdene i og planleggingshorisontene for kompaniene. Det er en sterkere grad av arbeidsdeling og en økende profesjonalisering av det tekniske og administrative arbeidet. Samtidig er det slik at det har skjedd en konsolidering fremfor en endring av det kunstneriske arbeidet.

I forhold til arbeidsforholdene ser ordningen ut til å medført en økt økonomisk trygghet, særlig gjennom bruk av mer langsiktige kontrakter og gjennom et lønnsnivå som ligger nærmere tarifflønn enn tidligere.  For kompanienes del er det slik at de kan inngå mer langsiktige kontrakter og samarbeidsavtaler enn tidligere, har lettere tilgang på nødvendige driftsmidler, og generelt opplever en økt forutsigbarhet.

Vi har også identifisert noen utfordringer for ordningen. Dette har særlig å gjøre med spørsmålet om hvordan man avslutter noe midlertidig på en konstruktiv måte. Så lenge ordningen er tenkt som en midlertidig finansiering, er det behov for klarhet i forhold til hvordan man styrer og forvalter overgangen mellom tilskuddsperioder, og ikke minst for hvordan man eventuelt avslutter en deltagelse i ordningen.

Evalueringen foreslår noen konkrete endringer for videreføringen av ordningen: 

  • tydeliggjøre målsettinger og kriterier for ordningen
  • tydeliggjøre ordningens midlertidighet
  • øvre tak for finansiering på 12 år
  • øke den øvre grensen for en tildelingsperiode til 5 år
  • gjennomføre en dynamisk forvaltning som tar høyde for ulikhetene mellom gruppene
  • endre kriteriene knyttet til flerårig prosjektstøtte


Prosjektleder har vært Per Mangset. Prosjektmedarbeider Ole Marius Hylland kan også uttale seg om prosjektet. 


Du finner publikasjonen her.