Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Opplevelseslandskapet

En ressurs for nyskaping, bred verdiskaping og bærekraftig stedsutvikling i Hjartdal og Svartdal


Det er en økende interesse for landskap innenfor besøksnæringene, men også som en faktor for hva som gjør et sted attraktivt for fastboende og potensielle innflyttere. Opplevelsen av et steds landskap er derfor en viktig ressurs for en bærekraftig stedsutvikling. Denne undersøkelsen trekker fram ulike sider ved hvordan opplevelseslandskapet kan være en slik ressurs.  Vi legger til grunn for undersøkelsen det vi beskriver som et landskapsøkonomisk perspektiv, der opplevelseslandskapet omformes til ressurser for produksjonen av private goder og fellesgoder. Undersøkelsen har vært tredelt: 1) en historisk del, som ser på hva som har skjedd i Hjartdal / Svartdal  kulturlandskapsområde over de siste 10-15 åra, 2) en beskrivelse av nå-situasjonen og 3) en vurdering av utfordringene og mulighetene framover knyttet til opplevelseslandskapet som ressurs. I notatet vil vi også vurdere hvorvidt nye organisatoriske grep kan gjøres i området, lokalt og regionalt, som kan bygge oppunder arbeidet med å utvikle opplevelseslandskapet som ressurs.

Telemarksforsking har samarbeidet med Universitetet for miljø- og biovitenskap om et prosjekt i Norges forskningsråds AREAL-program (2006-2009) som har sett på hvordan landskap kan være en ressurs for bærekraftig stedsutvikling, og hvordan regionalparkkonseptet kan være et organisatorisk grep for regional utvikling. Denne rapporten er en del av dette prosjektet. Notatet bygger på en undersøkelse om betydningen av det vi har kalt opplevelseslandskapet i Hjartdal og Svartdal kulturlandskapsområde. Undersøkelsen er gjennomført av Bent Aslak Brandtzæg og Per Ingvar Haukeland.