Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt SIMBA

Barnefattigdombekjempelse i Drammen kommune. Arbeidsnotat fra pilotperioden 20. oktober 2009 - 20. februar 2010


SIMBA har som overordnet hensikt å bekjempe fattigdom blant barn og unge i Drammen kommune. Dette skal skje gjennom utvikling av en tjenestemodell og praksismetode som ivaretar behovet for helhetlig, koordinert og brukerorientert bistand. I prosjektperioden (2009 – 2012) skal arbeidet implementeres i en revidert handlingsplan for fattigdomsbekjempelse. Oppvekstetaten i Drammen kommune og NAV Drammen, er hovedaktørene i prosjektet. To medarbeidere fra henholdsvis barneverntjenesten og sosialtjenesten er ansatt i prosjektet som medforskere, og utgjør prosjektets operative ledd. Prosjektet ledes av prosjektutvikler ved oppvekstetaten. Det er inngått et forsknings- og utviklingssamarbeid med Telemarksforsking, der aksjonsforskning og aksjonslæring står sentralt. I pilotperioden har ni familier deltatt og bidratt med sine erfaringer, vurderinger og løsningsforslag. Dette har gitt genuin innsikt og ny kunnskap om viktige elementer i samarbeidet mellom brukere og tjenesteforvaltning, som skal være retningsgivende for det videre arbeidet med modell- og metodeutviklingen.