Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Telemarksbiblioteket

Erfaringer og synspunkter


Rapporten kartlegger de kommunale bibliotekenes synspunkter på og erfaringer med Telemarksbibliotekets tjenester og arbeid, i tillegg til synspunkter på en videre utvikling av Telemarksbiblioteket. Brukerne mener at det er et behov for Telemarksbiblioteket og har relativt store ambisjoner på Telemarksbibliotekets vegne. Det ønskes et sterkt, faglig tungt og handlekraftig fylkesbibliotek.

Undersøkelsens spørsmål og resultater er sortert i fire kategorier:

 • Bruk
 • Vurdering
 • Utvikling
 • Generelt

Nedenfor oppsummeres de viktigste resultatene innenfor disse kategoriene.

 

Bruk

 • Det er stor spredning i hvor ofte bibliotekene har kontakt med Telemarksbiblioteket: seks informanter har kontakt daglig eller flere ganger i uken, sju informanter har kontakt ukentlig eller 2-3 ganger i måneden, og fem informanter har kontakt månedlig.
 • Det er ingen systematisk sammenheng mellom størrelsen på kommunen og omfanget av kontakten med Telemarksbiblioteket.
 • De tjenestene som flest bibliotek benytter seg av er bistand i forbindelse med fjernlån og veiledning om bibliotekfaglige spørsmål.
 • Bistand i forbindelse med fjernlån er en langt viktigere tjeneste for mindre kommuner enn for større kommuner.

Vurdering

 • På spørsmål om vurdering av Telemarksbibliotekets tjenester er svarene jevnt fordelt, med en svak overvekt av positive svar:
 • Ni av informantene, et svakt flertall, mener at tjenestene er bra eller veldig bra. Fire mener de er OK, dvs. helt på det jevne, mens ytterligere fire mener de kunne vært bedre.
 • Bibliotek i små kommuner er gjennomgående noe mer positive i sine vurderinger enn bibliotek i større kommuner (over 10 000 innbyggere).
 • Det som blir vurdert mest positivt, er fjernlånstjenester, kurstilbud og generelt servicenivå.
 • Det som blir vurdert mest negativt, er mangel på initiativ og synlighet, for lav digital kompetanse og for få nyskapende prosjekter.

Utvikling

 • Informantene ønsker at Telemarksbiblioteket prioriterer digitale tjenester, litteraturformidling og kurs/veiledning i en videreutvikling av fylkesbiblioteket.
 • De kommunale bibliotekene ønsker særlig disse tjenestene: markedsføring av bibliotekene, litteraturformidling (for eksempel forfatterbesøk), drahjelp og initiativ i utviklingsarbeid, samt (etablering av og opplæring i) felles bildebaser og arkivtjenester.
 • Informantene ønsker seg et Telemarksbibliotek som kan være et sted å henvende seg for oppdatert veiledning om digital teknologi, og som også er et sted som tilbyr tjenester eller digital infrastruktur som er nyttig for de kommunale bibliotekene.
 • Informantene ønsker et aktivt, oppegående og initiativrikt fylkesbibliotek som kan bistå i det mer løpende biblioteksarbeidet, og tenke strategisk rundt utvikling både av tjenester og bruk av teknologi.
 • Telemarksbiblioteket tillegges også en bibliotekpolitisk rolle.

Generelt

 • 14 av 17 (82,4%) mener at det enten i stor eller noen grad er behov for Telemarksbiblioteket
 • Det er kun to som mener at det i liten grad er behov for fylkesbiblioteket.
 • De mindre kommunene/bibliotekene ser et større behov for fylkesbiblioteket enn de store.
 • Flere informanter peker på at biblioteknettverket i fylket kunne vært mer samlet (og samlende).