Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kostnader og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren

 

I dette prosjektet studerer vi kostnader og kvalitet i den kommunale pleie- og omsorgssektoren, herunder:

  • Hvordan ser tjenesteprofilene ut i en typisk norsk kommune og hva påvirker dekningsgraden?
  • Hvordan ser kostnadene ut for ulike omsorgstjenester?
  • I hvilken grad har ulike prioriteringer av tilbudet innen pleie- og omsorgstjenestene betydning for kvaliteten og kostnadene på tjenestene?

Det er store variasjoner i hvordan kommunene setter sammen tjenestetilbudet, men de aller fleste kommunene har en profil som kjennetegnes av å ha satset mye på hjemmetjenester. Analyseresultatene viser at kommuner som har lagt mest vekt på hjemmetjenester også har best dekningsgrad i eldreomsorgen. Kommunens frie inntekter har dessuten en sterk positiv effekt på dekningsgraden. Vi finner store ikke-utnyttede stordriftsfordeler i fire typer eldretjenester (langtidsopphold, korttidsopphold, omsorgsbolig med heldøgns omsorg og hjemmetjenester). Med det menes at man kan senke kostnadene per enhet omsorgsplass ved å øke omfanget av hver enkelt, mens en holder hver av de resterende tre konstant. Vi finner dessuten kostnadsmessige ulemper ved å produsere de fire tjenestene samtidig. Disse samdriftsulempene, samtidig med at vi finner produktspesifikke stordriftsfordeler, innebærer at økt spesialisering av pleie- og omsorgstilbudet er kostnadsmessig gunstig. Vi finner dessuten gunstige kostnadsmessige, så vel som kvalitetsmessige effekter av høyt kompetansenivå i pleie- og omsorgssektoren.