Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsutvikling og attraktivitet Giske

 

Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Giske. Først be-skrives utviklingstrekk i Giske med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deret-ter beskrives utvikling i næringslivet gjennom NæringsNM, som måler nyetable-ring, vekst og lønnsomhet i næringslivet. I den siste delen av notatet presenterer vi to modeller for å analysere attraktivitet. Attraktivitetsbarometeret, som vi tidlige-re har utviklet, er en metode for å måle attraktivitet som bosted. Dernest presen-terer vi en nyutviklet analysemodell som vi har kalt Attraktivitetspyramiden. At-traktivitetspyramiden er en helhetlig modell hvor regioners utvikling forklares av tre typer attraktivitet. Det er attraktivitet som bosted, attraktivitet som besøkssted og attraktivitet for bedrifter i basisnæringer.