Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Avsetning av biorest til landbruket

Praksis og erfaringer fra Sverige og oppstart av samhandlingsprosesser ved norske biogassanlegg


Det er store klima- og ressursmessige gevinster ved å gjenvinne matavfall i biogassanlegg. I slike anlegg uvinnes biogass som gir samfunnet fornybar energi. I tillegg dannes det biorest som er et næringsrikt gjødselprodukt. Biorest har et stort uutnyttet potensiale i Norge. Gjødsling med biorest i landbruket kan erstatte bruk av kunstgjødsel og husdyrgjødsel. I dag går imidlertid store deler av næringsstoffene i bioresten til spille i renseanlegg og ressursen blir dermed ikke benyttet.

Telemarksforsking har i et prosjekt støttet av Statens landbruksforvaltning sitt program ”Klimatiltak i jordbruket” og i samarbeid med tre norske biogassanlegg, sett på hvordan bruk av biorest kan styrkes i Norge.

Dette har blitt gjort gjennom å studere praksis og erfaringer hos svenske biogassanlegg siden de har lang erfaring med bruk av ”biogjødsel” i landbruket. Telemarksforsking har initiert samhandlingsprosesser mellom norske biogassanlegg, landbruk og tilsynsmyndigheter for å starte en dialog om avsetning av biorest lokalt. Samarbeidet med de norske anleggene har gitt nyttige erfaringer med hvordan gjenvinning av biorest kan styrkes i Norge. I tillegg har biorest fra ett av anleggene blitt brukt i landbruket i to vekstsesonger.