Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Veileder rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og interkommunalt selskap i KOSTRA

Kvalitetssikring av konserntall


Veilederen tar for seg bruk av arter og funksjoner for ”konserninterne transaksjoner”, det vil si transaksjoner mellom kommunen, eget kommunalt foretak og interkommunalt selskap hvor kommunen selv er deltaker. Formålet er å bidra til bedre kvalitet på innrapporterte regnskapsdata, og derigjennom bedre kvalitet på konserntallene i KOSTRA som publiseres av Statistisk Sentralbyrå. Veilederen er ment som et praktisk hjelpemiddel for kommuner, fylkeskommuner, (fylkes)kommunale foretak og interkommunale selskaper i forbindelse med konsernregnskapsrapporteringen i KOSTRA