Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Det lille i det store

Gjennomgang av organiseringen ved Telemark museum


Denne rapporten presenterer resultater av en gjennomgang og evaluering av organiseringen ved Telemark Museum. Evalueringen er gjort på oppdrag fra Telemark Museum og tar utgangspunkt i den organiseringen av museet som ble innført i 2010. I arbeidet har vi basert oss på dokumentstudier og på en spørreundersøkelse rettet mot ansatte, styremedlemmer og et utvalg relevante eksterne aktører.

Rapporten identifiserer enkelte utfordringer for museet, som blant annet er knyttet til forholdet mellom sentral administrasjon og lokale arenaer, til styrestrukturen ved museet og til de internt varierende oppfatningene av hvordan man kan nå målet om å være ett museum.

Avslutningsvis anbefaler vi blant annet det følgende:

  • å fortsette arbeidet med fag- og funksjonsbasert organisering
  • å videreutvikle det faglige planverket
  • å vurdere å endre organisasjonen til å bli en juridisk enhet
  • å oppløse eierstyrene, samtidig som man kanaliserer lokalt engasjement over i venneforeninger m.m.
  • å opprette personlige kontaktpersoner for de enkelte lokalavdelingene, som representerer en førstelinjetjeneste og ikke en stillingstittel eller -hjemmel

For mer informasjon om prosjektet eller rapporten, ta kontakt med prosjektleder Ole Marius Hylland eller Bård Kleppe.