Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Naturarven som grunnlag for bred verdiskaping

Samlede oppstartanalyser fra verdiskapingsprogrammet Naturarven som verdiskaper


”Naturarven som verdiskaper” er et verdiskapingsprogram fra Miljøverndepartementet i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet, som har til formål å øke verdien av verneområder og andre naturområder med spesielle kvaliteter. Programmet skal legge til rette for at slike områder blir en viktig ressurs for sosial, kulturell, miljømessig og økonomisk utvikling og gir grunnlag for sysselsetting og verdiskaping basert på naturarven, samtidig som områdene forvaltes slik at naturens mangfold blir tatt vare på.

Ti prosjekter ble valgt ut i 2009, og deretter ble seks nye valgt i 2010. Senere har ett prosjekt falt fra. Som en del av følgeevalueringen av verdiskapingsprogrammet, har Telemarksforsking gjennomført en oppstartsanalyse av alle 16 prosjekter (siden har ett falt ifra). Oppstartsfasen er satt til første prosjektår. Oppstartsanalysene for de første ti ble dermed avsluttet i 2010 og de nye seks ble avsluttet i 2011.

Dette notatet gir både en samlet analyse på tvers av prosjektene og en analyse av hver enkelt av de 16 prosjektene. Notatet er en del av leveransen for følgeevalueringen av programmet som Telemarksforsking leder og som Direktoratet for naturforvaltning er oppdragsgiver for og bør sees i sammenheng med årsrapporten, hvor flere av detaljene for hvert av prosjektene er presentert.

Per Ingvar Haukeland er prosjektleder og Bent Aslak Brandtzæg er prosjektmedarbeider.