Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av kommunale og regionale næringsfond

Et kunnskapsgrunnlag


Arbeidet er en underleveranse til Rambøll i forbindelse med deres oppdrag fra Kommunal og regionaldepartementet om å evaluere bruken av kommunale og regionale næringsfond.

Notatet baserer seg på litteraturstudier og gjør rede for det som forfatterne mener er det mest relevante kunnskapsgrunnlaget for en evaluering av lokale næringsfond. Telemarksforskings egen modell og forståelse, slik dette kommer til uttrykk i den såkalte "Attraktivitetspyramiden" beskrives. Kunnskapsgrunnlaget kommenteres i forhold til fire forskningsspørsmål.