Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Analyse av kostnader i barnehagane i 2010

 

Som det følger av tittelen, presenterer vi i dette notatet analyser av kostnader i barnehagene. Notatet viderefører serien av årlige kostnadsanalyser gjennomført av Fürst og Høverstad. Vi har forsøkt å legge oss tett opp til de tidligere rapportene for å beholde kontinuiteten i rapportserien.

Vi tar utgangspunkt i et utvalg kommuner, og studerer kostnader i kommunale og ikke-kommunale barnehager – ordinære og familiebarnehager. Notatet viser at trendene fra tidligere år i hovedsak også gjelder for utviklingen fra 2009 til 2010. Kostnadsforskjellene mellom kommunale og private barnehager blir stadig mindre. Barnehagene blir større og andelen deltidsplasser blir lavere. Vi ser også en sterk nedgang i antall familiebarnehager og i antall barnehager eid av fylkeskommuner eller staten.

Videre finner vi at det er personalkostnadene som utgjør den systematiske kostnadsforskjellen mellom kommunale og private barnehager. Dette gjelder også når vi kontrollerer for omfanget av barn med særlig tilrettelegging. 

Samlede kostnader i barnehagesektoren var i 2010 nær 40 milliarder kroner, og det offentlige finansierer i overkant av 85 % av disse kostnadene.

Kunnskapsdepartementet har vært oppdragsgiver for dette prosjektet som også omfatter TF-notat nr. 15/2011 og TF-notat nr. 51/2011