Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Gullgraving i sandkassa?

Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager


Dette notatet er resultatet av en studie av profittmuligheter i barnehagesektoren og uttak av verdier fra private barnehager. Vi har hatt som mål å si noe om omfanget av midler som tas ut til private eiere, hvilke typer eiere som tar ut verdier og hvilke muligheter eierne har for å ta ut ytterligere verdier. Vi har kun benyttet oss av regnskaper og annen offentlig rapportering fra barnehagene.

Profittproblematikken omfatter ikke bare det som er ført som utbytte i regnskapet, men også det som kan ligge skjult i utgiftsposter. For eksempel kan skjult utbytte finne sted i en situasjon hvor en privatperson eier både barnehagen og barnehagens lokaler men hvor disse er skilt i ulike selskaper og barnehagen dermed betaler husleie. Dersom denne husleien er høyere enn normal markedsleie, vil dette kunne betraktes som skjult utbytte. I notatet presenterer vi en mulig metode for å anslå omfanget av skjult utbytte. For å påvise skjult utbytte er det egentlig nødvendig med omfattende dokumentasjon av barnehagens transaksjoner og eierforhold. Siden vårt formål var å se på omfanget totalt sett, var dette ikke en aktuell vei å gå. Vi har i stedet basert oss på statistiske metoder og en antakelse om at foreldredrevne barnehager ikke tar ut skjult utbytte. Vi understreker at presisjonen i denne beregningen er svært usikker.

Notatet tar ellers for seg det som er ført som overskudd i regnskapet. Vi ser på hele overskuddet som potensiell profitt, ikke bare det som er ført som utbytte. Store deler av overskuddet i private barnehager går til oppbygging av egenkapital, og dette er midler som eier kan ta ut på et senere tidspunkt, enten som utbytte eller ved salg av virksomheten.

Vi finner at barnehagens eierskap har betydning for omfanget av profitt, men vi finner også at mye av variasjonen i overskudd henger sammen med variasjon i inntekter. Dette er interessant ettersom inntektene til private barnehager i prinsippet er bestemt av tilskuddsregler og regulert foreldrebetaling.

Kunnskapsdepartementet har vært oppdragsgiver for dette prosjektet som også omfatter TF-notat nr. 15/2011 og TF-notat nr. 50/2011.