Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Katedral, paviljong og børs

En evaluering av UDs delegerte støtteordninger og av støtten til Music Export Norway


Rapporten presenterer resultatene fra en evaluering av UDs delegerte støtteordninger på kulturområdet og av UDs støtte til Music Exporty Norway. Evalueringen baserer seg på en gjennomgang av syv separate reisestøtteordninger og vurderer hvordan disse har fungert, både i forhold til innretning, avtaleverk, praksis og resultater. I all hovedsak har ordningene fungert godt, og erfaringene fra ulike typer brukere er gode. Samtidig peker forvaltningen av ordningene på en del prinsipielt viktige punkter for norsk kulturpolitikk rettet mot utlandet: en tilpasning til forholdene på de ulike feltene, et samarbeid mellom Utenriks- og Kulturdepartementet, samt viktigheten av at de konkrete ordningene har den samme dynamikken og fleksibiliteten som de ulike kunstfeltene er preget av.