Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Attraktivitetsbarometeret 2011

 

Attraktivitetsbarometeret er en modell Telemarksforsking har utviklet for å måle norske kommuner og regioners attraktivitet som bosted. Attraktivitetsbarometeret tar utgangspunkt i sammenhengen mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst, og bostedsattraktiviteten måles ved å se hvilke steder som trekker til seg flere innflyttere
enn arbeidsplassveksten skulle tilsi.

Dette er det fjerde året Telemarksforsking har utarbeidet Attraktivitetsbarometeret. Metoden er endret i forhold til tidligere versjoner. TIdligere er nettoflyttingen mellom norske kommuner vært utgangspunktet, mens i siste versjon er det nettoflyttingen inkludert innvandring som er utgangspunktet. Årsaken er de endrede innvandringsmønsteret, hvor arbeidsinnnvandring dominerer.