Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Politisk gehør?

Politisk gehør?

Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009-2011


Kristiansand kommune bevilget i årene 2009 til 2011 en million kroner årlig til en satsing på rytmisk musikk i kommunen. I dette notatet evalueres denne satsingen. I evalueringen gås det inn på resultatene av ordningen, tilfredsheten med den og organiseringen av ordningen. Organiseringen har foregått gjennom SØRF – kompetansesenter for rytmisk musikk.

Generelt er tilbakemeldingene positive. Det rytmiske miljøet er svært fornøyd med ordningen og måten SØRF administrerer den på. Målsetningen om å stimulere musikkmiljøet i byen til aktivitet og utvikling synes å bli innfridd gjennom ordningen. I notatet diskuteres også mulige økonomiske, sosiale og kulturelle effekter av satsingen.