Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom

 

Denne rapporten er en gjennomgang av sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom i Norge og der vi ser hen til Sverige og Danmark. Det argumenteres for at sosialt entreprenørskap bør sees på som en nyskapende aktivitet og at det derfor er viktig å skille mellom sosiale virksomheter, sosialentreprenøriske virksomheter og sosialentreprenørisk arbeid. Gjennomgangen viser at sosialt entreprenørskap kan representere et interessant og uutnyttet område som ledd i innsats mot fattigdom, både som praktisk her-og-nå-innsats, men vel så viktig som ledd i sosial innovasjon. Forstått slik kan sosialt entreprenørskap også utgjøre et viktig bidrag i den videre utviklingen av velferdsstaten. I våre anbefalinger tar vi til orde for etablering av et Kunnskapssenter for Sosial Innovasjon. Vi peker også på betydningen av tverrsektoriell innsats, som både vil fange opp utfordringene i arbeidet med å bekjempe fattigdom og kjernen i sosialt entreprenørskap. Sist, men ikke minst, understreker vi betydningen av reell innflytelse og medvirkning fra målgruppen. Dette er sentralt i sosialt entreprenørskaps grunnleggende filosofi og korresponderer godt med de målsettinger sentrale myndigheter har nedfelt i en rekke dokumenter knyttet til offentlig forvaltnings arbeid med ulike brukergrupper.