Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Mapping the Gap

What do we know about youth, cultural provision and cultural participation in Drammen? A pre-project.


Dette notatet presenterer resultatet av et forprosjekt med tittelen Mapping the Gap. Dette prosjektet har blitt gjennomført i et samarbeid mellom Drammen kommune, det engelske selskapet Creativity, Culture and Education (CCE) og Telemarksforsking. CCE har fungert som formelt prosjektansvarlig, mens Telemarksforsking har gjennomført den største delen av arbeidet og ført rap-porten i pennen. Arbeidet og innretningen på det har blitt utviklet underveis gjennom flere møter mellom Drammen kommune, CCE og Telemarksforsking.

Utgangspunktet for dette prosjektet har vært at det er et behov for å kartlegge forholdet mellom hva man vet og hva man ikke vet om ungdom og kulturbruk i Drammen. En slik kartlegging åpner for å gå videre med et større anlagt forskningsprosjekt for å fylle ut de kunnskapshullene som ble avdekket i dette forprosjektet.
Undersøkelsen har vært gjennomført gjennom å gå igjennom eksisterende undersøkelser, statistikk og kunnskap knyttet til kulturtilbud og -bruk i Drammen, særlig i forhold til målgruppen barn og unge. Videre har det vært fokusert spesielt på å finne ut hvilken kunnskap som finnes om kultur som inkluderingsverktøy i Drammen, både i forhold til økonomiske, sosiale og kulturelle forskjeller. I tillegg har det vært gjennomført samtaler med utvalgte fokusgrupper blant ungdom på den ene siden og med kulturarbeidere i Drammen på den andre siden. Arbeidet har avdekket noe relevant kunnskap, men samtidig ligger verdien i arbeidet like mye i avdekkingen av hva det ikke finnes tilstrekkelig kunnskap om og i hvilke arbeidshypoteser det er mulig å utvikle basert på arbeidet.