Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Økonomiske nøkkeltall i Sauherad kommune

 

Telemarksforsking har fått i oppdrag å se nærmere på økonomiske nøkkeltall og hovedindikatorer i den kommunale økonomistyringen. Telemarkskommunene og Telemark fylkeskommune ønsket en nærmere kartlegging av hvilke økonomiske nøkkeltall som brukes i den enkelte kommune, og en anbefaling knyttet til hvilke nøkkeltall kommunen bør bruke i sin økonomistyring.

Vi har sett nærmere på hvilke økonomiske nøkkeltall som andre mener er sentrale, slik som Kommunal- og regionaldepartementet, fylkesmannen og pressen. I tillegg har vi kartlagt bruk av økonomiske nøkkeltall i Telemarkskommunene. Vi har også sett nærmere på hvilke nøkkeltall kommunen har brukt i økonomiplan/budsjett og årsmelding.

 På denne bakgrunn har vi anbefalte følgende overordnede nøkkeltall:

¨       Økonomisk balanse målt ved netto driftsresultat

¨       Økonomisk buffer målt ved disposisjonsfond

¨       Rente- og avdragsbelastning målt ved finansutgifter

¨       Finansieringsstruktur målt ved netto lånegjeld

¨       Økonomisk kontroll målt ved avvik fra budsjett

Sauherad kommune har fastsatt konkrete mål knyttet til netto driftsresultat og netto finansutgifter. Kommunen har imidlertid problemer med å få til en økonomisk politikk som gjør at målene blir oppfylt. Vi anbefaler at Sauherad arbeider videre med å konkretisere nivået på noen økonomiske måltall, og å bruke disse målsettingene aktivt som handlingsregler i budsjettarbeidet.