Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Infrastruktur for kvalitet?

Evaluering av Seanse - senter for kunstproduksjon


Rapporten presenterer resultatet av en evaluering av Seanse - senter for kunstproduksjon i Volda. Telemarksforsking ble tildelt oppdraget med å evaluere Seanse i juni 2012, og arbeidet har primært pågått i august, september og oktober 2012. Mandatet for evalueringen bestod i å vurdere Seanses virksomhet og resultater i forhold til formålet med senteret: økning av antallet kvalitetsproduksjoner for barn, utvikling av samarbeid og dialog mellom kunstfaglig og barnefaglig kompetanse, samt utvikling av arenaer for kunstnerisk samarbeid. I tillegg skulle evalueringen vurdere Seanses arbeid med Teaching Artist-konseptet - et prosjekt for å integrere kunstnere i undervisningsarbeid. Evalueringen konkluderer bl.a. med at de deltagende kunstnerne opplever at Seanse bidrar til en kvalitetsheving av kunstproduksjonene. Samtidig kunne etter vår vurdering både kjennskapen til og bruken av Seanse vært utviklet bedre, særlig sett i lys av Seanses ambisjonsnivå.