Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kultur møter kulturmøter

Kultur møter kulturmøter

Kulturskolebruk blant innvandrere


Denne rapporten presenterer en studie av kulturskoledeltagelse blant barn med innvandrerbakgrunn. I første del av rapporten redegjøres det for omfanget av denne deltagelsen. Funnene viser at kulturskolebruk blant innvandrere og barn av innvandrere er halvparten så høy som kulturskolebruken i den øvrige befolkningen. Deltagelsen er lavest blant personer med opprinnelse fra et afrikansk land, størst blant personer med opprinnelse fra et europeisk land.

Videre presenterer rapporten mulige årsaksforklaringer på den lave deltagelsen i denne gruppen. Stikkord i så måte er pris, språkbarriere, kjennskap til kulturskolen og andre norske fritidsaktiviteter, ulik verdsetting av fritidsaktiviteter og av kunstopplæring. Det «norske» ved mange av kulturuttrykkene synes også som en mulig barriere for deltagelse.