Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

En armlengdes avstand eller statens forlengede arm?

Om armlengdeprinsippet i norsk og internasjonal kulturpolitikk


Denne rapporten drøfter armlengdesprinsippet stilling i norsk og internasjonal kulturpolitikk: Kan og bør politiske myndigheter gripe inn og styre kunstområdene? Bør kulturinstitusjonene få operere helt fritt og uavhengig av kulturpolitisk styring? En gjennomgang av den faktiske kulturpolitikken i ulike land gir ikke noe enkelt og entydig svar. I mange land er det dessuten opprettet særskilte organer for forvaltning av offentlig kunststøtte på en armlengdes avstand fra politiske myndigheter – i Storbritannia «Arts Council», i Norge «Norsk kulturråd». Rapporten drøfter Norsk kulturråds utvikling de seinere år i lys av armlengdesprinsippet.