Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

På spor etter programteori for attraktivitet

Milepelsnotat 1


Dette er det første milepelsnotatet i prosjektet, der det er gjort studier av sentrale politiske dokument som stortingsmeldinger og prosjektutlysninger, fylkeskommunale strategidokument og tallrike prosjektsøknader og prosjektrapporter. Hensikten er å finne ut om det er mulig å trekke ut eksplisitte eller implisitte definisjoner av attraktivitet, eller modeller som forklarer hva attraktivitet er og hvordan attraktivitet kan bidra til vekst.

Konklusjonen er at det i liten grad er klare definisjoner på attraktivitet, eller modeller som setter attraktivitetsbegrepet inn i konsistente rammer. Det finnes imidlertid en rekke fragmenter som gir føringer, om enn diffuse, på hva som en i den norske virkeligheten mener med attraktivitet. Dette er fragmenter som er trukket med i det videre arbeidet, der det har blitt utformet et forslag til ny programteori for attraktivitet.