Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Evaluering av 12k trainee i Vestfold


Kommunene  i 12 K-samarbeidet i Vestfold, opplever det som en utfordring å rekruttere de gode fagfolkene til kommunale stillinger. Utdannede ingeniører velger i større grad stillinger i det private næringsliv på grunn av lønn og andre gode vilkår, mens sykepleiere får jobb nær sagt hvor de ønsker i landet. Trainee-ordningen 12k trainee har hatt som mål å bidra til å fange opp de gode kandidatene, og samtidig gi kommunene anledning til å vise at også kommunal sektor kan tilby interessante stillinger.

Det har imidlertid ikke blitt slik at traineene i særlig grad har gått over i stillinger i kommunene. Flere av informantene forklarer at spesielt det første kullet med traineer var veldig ivrige etter å få seg jobb, og flere av dem sluttet før de var ferdige med trainee-perioden. Alle disse jobber nå i det private næringslivet.

Datagrunnlaget indikerer at det er store forskjeller mellom vertskommunene i prosjektet, noe som har fått konsekvenser både for traineer, kommunene og prosjektet for øvrig. Det er også knyttet noen utfordringer til forskjellene mellom de to fagene i traineeordningen.

På bakgrunn av de funn vi har gjort, mener vi det er grunn til å konkludere med at 12k trainee i løpet av kull 1 ikke har nådd sine primærmålsetninger om å styrke rekrutteringen til vakante kommunale sykepleier- og ingeniørstillinger. Det er dessuten vanskelig å påvise en klar positiv omdømmeeffekt av prosjektet.

Når det gjelder for kull 2, er det fremdeles for tidlig å konkludere om primærmålsetningene i den ene eller andre retningen, da kullene først var ferdige våren 2013. Vi har imidlertid grunn til å tro at resultatet kommer til å bli betydelig bedre enn for kull 1.

Dersom de positive resultatene fra kull 2 viser seg å stemme, vil man kunne konkludere med at prosjektet har hatt en positiv rekrutteringseffekt. I og med at de aller fleste traineene, særlig i kull 2, virker å være fornøyde både med prosjektet og vertskommunene de har arbeidet i, er det dessuten grunn til å forvente en positiv omdømmeeffekt. Prosjektet som helhet har dessuten hatt en rekke positive sekundærgevinster.