Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kostnader i barnehager i 2012 og nasjonale satser for 2014

 

Denne rapporten er del av en serie med årlige analyser av kostnadene i barnehagene. I rapporten beregnes også nasjonale tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager. Utdanningsdirektoratet har vært oppdragsgiver for prosjektet.

Kostnadsutviklingen i kommunale og ikke-kommunale barnehager og i ordinære og familiebarnehager viderefører i all hovedsak trendene fra de foregående årene. Kostnadsveksten er riktignok høyere i kommunale barnehager enn i ikke-kommunale for første gang på flere år, men dette er først og fremst et resultat av regnskapstekniske forhold. Kostnadsforskjellene skyldes i all hovedsak bemanningsforskjeller og kostnader pr. årsverk. Vi finner at de minste barnehagene gjennomgående har høyere antall årsverk i forhold til antall barn og at dette langt på vei forklarer høyere kostnader i de samme barnehagene. Nasjonale tilskuddssatser til ordinære barnehager øker med 6,8 % for små barn og 8,1 % for store barn. Den forholdsvis store veksten skyldes delvis at kommunenes bruk av premiefond er redusert i 2012 i forhold til 2011. Delvis skyldes det også et høyere rentenivå som gir en kraftig vekst i kapitaltilskuddet.