Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ung i Vestfold 2013

 

I mai 2013 deltok alle kommunene i Vestfold i Ungdata-undersøkelsen, en webbasert spørreundersøkelse som gjennomføres blant elever i ungdomsskoler og videregående skole.  Ungdata gir informasjon om et bredt spekter av forhold ved livene til ungdom, og omhandler temaer som familie, venner, skole, fritid, mobbing, atferdsproblemer og rus.  Totalt omfatter undersøkelsen i overkant av 200 ulike spørsmål og variabler. I denne forskningsrapporten presenteres resultatene fra undersøkelsene i Vestfold. Formålet med forskningsrapporten er å gi et oversiktsbilde over ungdommers livsvilkår og faktorer som virker inn på deres helsetilstand, slik at kommunene kan treffe gode beslutninger når det gjelder å tilrettelegge for barn og unges oppvekstvilkår.