Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av Lister barnevern

Farsund kommune


Vi har gjennom evalueringsoppdraget kommet til følgende konklusjoner:

-   Tjenesten drives med relativt normal effektivitet

-   Tjenesteproduksjonen har økt de siste årene, men det har også antallet ansatte.

-   Andelen barn /unge med tiltak som har utarbeidet plan er økt betydelig siden 2008.

-   Antallet bekymringsmeldinger og undersøkelser er økt de siste årene, men andelen undersøkelser som fører tiltiltak er gått ned.

-   Lister barnevern har relativt godt kompetansenivå, og dette er blitt vesentlig bedre etter opprettelsen av lister barnevern. Det er likevel noe manglende erfaring fra barnevernsarbeid. Det er ønskelig med noe mer spesialkompetanse på enkelte områder, og dette bør tas hensyn til ved rekrutteringer.

-   Tjenesten er mer sårbar og mindre stabil enn ønskelig. Det bør iverksettes tiltak for å forbedre dette.

-   Samarbeidspartnere opplever i varierende grad barneverntjenesten som tilgjengelig, mens barneverntjenesten selv opplever i størregrad å være tilgjengelig. Brukerne i Lister opplever at tjenesten er mindre tilgjengelig enn det brukerne av andre barneverntjenester gjør.

-   Rettssikkerheten synes å være godt varetatt i Lister barnevern. Det er ingen indikasjoner på det motsatte.

-   Det er også lite som tyder på vesentlige utfordringer i habilitetsspørsmål.

-   Generelt opplever de ansatte at samarbeidet med andre fungerer bedre enn det samarbeidspartnerne opplever. Dette er normalt.

-   Samarbeidspartnerne er likevel i hovedsak fornøyd med samarbeidet, men ønsker seg faste kontaktpersoner og i større grad faste møtepunkt med barneverntjenesten.

-   Samarbeidet/ivaretakelsen av brukerne må forbedres. I brukerundersøkelsene fra 2013, og i spørreundersøkelsene i denne rapporten fremgår det at alle parter mener at det er et betydelig forbedringspotensiale på dette området.

-   De ansatte foretrekker klart interkommunalt samarbeid fremfor kommunalt barnevern. Samarbeidspartnerne er ikke like tydelige i sine svar, men likevel foretrekker disse også et interkommunalt samarbeid.

-   Vertskommunesamarbeidet fungerer etter intensjonene. Dtyringsgruppens rolle er imidlertid uklar for de fleste parter, og gruppen har liten innvirkning på barneverntjenestens arbeid.