Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering

Evaluering av MetARR


Denne rapporten omhandler tiltaket MetARR, et utviklingsprosjekt innen arbeidsrettet rehabilitering gjennomført av attføringsbedriften GREP. Rapporten er todelt. Den ene delen gir en beskrivelse og vurdering av tiltaket slik det fremsto ved utgangen av prosjektperioden. Den andre delen tar for seg selve utviklingsprosessen og inneholder en beskrivelse av ulike tiltak og virkemidler som ble benyttet underveis i prosjektperioden.

Tiltaket har  vært rettet mot ungdom som har falt ut av videregående skole og unge som har vanskelig for å komme inn på arbeidsmarkedet.